jump to navigation

Carta a los estudiantes del Rector de la UAB sobre el Proceso de Bolonia 26 noviembre 2008

Posted by cientificoloco88 in Universidad.
Tags: , , , ,
add a comment

Tras la ocupación de la Facultat de Ciencies de la Comunicació como estaba previsto por las diferentes agrupaciones de estudiantes, se ha producido la primera reacción del Rectorat de la UAB. El rector de la Universitat Autònoma de Barcelona ha publicado en la intranet de la universidad, además de mandarlo al webmail de cada uno de los estudiantes de la universidad, una carta explicando su visión del EEES, de porqué en su etapa como rector ha creído conveniente impulsar el Proceso de Bolonia y da su apoyo a los estudiantes en temas como la necesidad de más becas y más financiación para la universidad pública.

Desde hace tiempo vengo preguntándome que, si tan malo para la enseñanza es el Proceso de Bolonia como los Sindicatos de Estudiantes y muchas agrupaciones lo entienden, porqué el PDI (Personal Docente e Investigador) que, al fin y al cabo son los responsable de nuestra enseñanza, no se han movilizado o, al menos, mostrado su negativa a este Proceso. No estamos ante profesores de secundaria que en muchos casos han ido a parar a un instituto obligados por las circunstancias sino ante gente que en la gran mayoría de los casos se toman su profesión como algo más allá que aquello que les da de comer. Creo que los profesores universitarios (al menos la mayoría, evidentemente hay malos y muy malos profesores universitarios) buscan mejorar año tras año los niveles de educación que nos ofrecen. Y creo que en el fondo todos los estudiantes pensamos así, porque en gran medida existe un gran respeto y hasta “admiración” hacia muchos de nuestros profesores.

La figura del Rector no veo que sea diferente. Al fin y al cabo sigue perteneciendo al sector docente y su labor es luchar porque la universidad de la que son cabeza visible sea mejor cada día y no veo mucha ansia lucrativa como puedo ver en la labor de muchos políticos de hoy en día. Sólo llevo en esta universidad algo más de un año pero en este tiempo creo que sólo hay una cosa que pueda reprocharle al actual rector y es la actuación durante la ocupación de la Facultat de Lletres del curso pasado. No creo que haya que culpar exclusivamente al rector de todo lo sucedido ni creer ciegamente en la inocencia de los estudiantes. Lo que sí puedo decir, y dudo que mucha gente en la universidad pueda hacer esta afirmación, es que la UAB está muy por encima de otras muchas universidades españolas y la comparo con su hermana, la Universidad Autónoma de Madrid, en la que fui también alumno durante un año hace un par de cursos. He podido ver que a pesar de tener la misma edad, la UAB se encuentra muy por encima de la UAM en muchos terrenos. Simplemente creo que el rector, bien o mal, ha intentado ejercer su labor como él ha creído más conveniente para todos nosotros. Ahora, dentro de unas semanas, elegiremos nuevo rector y esperemos que tenga el valor necesario como para entablar un dialogo con los estudiantes (tal vez lo que le ha faltado al actual rector en su debido momento) para solventar los fallos que el Proceso de Bolonia tiene en la UAB y transmitir las quejas que desde la universidad no se pueden solventar, como es el asunto de las becas y la financiación, competencia del Ministerio y la Generalitat.

Aquí os dejo la carta del Rector, Lluis Ferrer, a todos los estudiantes de la UAB, para aquellos interesados que no pertenezcan a la universidad:

Aquests darrers dies estan tenint lloc als campus universitaris diferents accions de protesta en contra del anomenat Procés de Bolonya. La posició de la UAB és ben coneguda: el Consell de Govern i el Claustre han debatut el tema en reiterades ocasions i existeix, des de l’any 2006, una comissió claustral formada per membres del professorat, del PAS i del col·lectiu d’estudiants per al seguiment d’aquest procés. Tanmateix, em sembla que encara existeix un cert grau de desconeixement sobre el que representa la declaració de Bolonya i quins són els papers de cada institució i els marges que tenim com a universitat. Voldria també exposar-te personalment perquè he cregut que la UAB havia de participar en la creació de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES) i, perquè al llarg dels darrers anys, des de l’Equip de Govern de la UAB, hem treballat per a la nostra integració.

Malgrat algunes de les dificultats que hem trobat, a dia d’avui segueixo pensant que tot el procés desencadenat per la declaració de Bolonya i la creació d’un espai comú d’educació superior a Europa és una oportunitat per a la universitat catalana i per a la UAB. I ho crec per tres raons fonamentals.

1. La primera és que la declaració de Bolonya cerca construir un sistema universitari europeu compatible, que faciliti la mobilitat, el reconeixement mutu dels estudis i el treball en xarxa. En el tercer curs de la meva carrera un bon professor em va convèncer que realitzar part dels estudis en una altra universitat i, millor, en un altre país era una excel·lent inversió personal. Ara, trenta anys més tard i després de voltar per diverses universitats d’Europa i d’Amèrica del Nord, segueixo valorant molt positivament la mobilitat dels estudiants. Tenir l’oportunitat d’estudiar en una altra universitat, en una altra ciutat, en un altre país, resulta molt formatiu i enriquidor. Es tracta d’un fet que és comú a altres països però que en el nostre està molt restringit a les classes socioeconòmiques més afavorides. I aquest és el primer objectiu del procés de Bolonya: la creació d’un veritable sistema universitari europeu i l’impuls a la mobilitat dels estudiants. En essència la declaració (pots llegir el text en anglèsen català ) defineix un marc general (grau-màster-doctorat) i una unitat de mesura comuna (el crèdit ECTS). A mi, posar a l’abast de tots els estudiants un sistema universitari format per més de 1000 universitats, majoritàriament públiques i de gran qualitat, em segueix semblant un pas endavant fantàstic.

2. La segona és que, d’una manera indirecta (a través dels crèdits ECTS) fomenta una revisió de les metodologies i dels objectius docents i impulsa, en la mesura que es consideri oportú, l’ús de sistemes d’aprenentatge més actius, més adequats als temps actuals i a les tecnologies existents. A Europa hi ha cultures docents molt diferents. Al Sud (Portugal, Espanya, França, Itàlia) predomina la classe magistral i l’examen final; al nord, les tutories, els treballs en grup i els seminaris. Totes tenen avantatges i inconvenients. La declaració de Bolonya no diu com ha de ser el sistema docent, però, al introduir els crèdits ECTS, indueix a que cada universitat, cada centre, es plantegi el sistema docent i els objectius a assolir. Planteja el tema, però la llibertat de decisió és molt gran en aquest àmbit, i cada universitat pot  aplicar la metodologia que cregui oportuna. No sembla lògic pensar que el dret penal s’hagi d’ensenyar de la mateixa manera que la cirurgia, per posar dos exemples extrems.

3. La tercera raó és que el procés de Bolonya potencia l’autonomia universitària. Suposa passar de sistemes molt regulats centralment -com encara és l’espanyol- a sistemes en què cada universitat és la responsable de decidir (títols, plans d’estudis, metodologies,…), entenent que després la seva qualitat serà avaluada per agències independents i que haurà de retre comptes a la societat. Ja tenim una prova d’aquest canvi. Per primera vegada a la història de la universitat catalana hem pogut confegir lliurement, sense cotilles, la nostra oferta de títols de grau i els seus plans d’estudis. Ni tan sols hi ha un catàleg de títols oficials. Cada universitat crea els que creu que són necessaris i demana la seva avaluació. No és un tema menor. Especialment per a les universitats innovadores, com la UAB, que durant anys hem lluitat per crear nous estudis. Recordeu els esforços esmerçats per tal que s’acceptessin com oficials carreres com “Ciències Ambientals” o “Biotecnologia”. Ara podem crear els títols de grau, màster i doctorat que vulguem.
Per primer cop, tampoc tenim directrius de plans d’estudis. Fins ara el ministeri responsable de l’ensenyament superior a Espanya aprovava unes directrius per a cada títol “oficial”, que eren d’obligat compliment. Ara no. Els plans d’estudis dels nous graus s’han fet sense cap restricció. Seran millors o pitjors, però els hem fet nosaltres, a cada facultat, a cada escola. Sincerament crec que aquest sistema, que potencia una universitat autònoma i responsable, és millor que el sistema universitari centralitzat en el ministeri. I com a universitari català també em sento més còmode dins d’un un sistema universitari europeu que dins d’un sistema universitari espanyol, que és el que ara tenim.

Vol això dir que no hi ha cap problema i que les preocupacions de molts professors, PAS i estudiants són infundades? No, certament no és així. Hi ha temes que demanen atenció, actuacions urgents i potser rectificacions. Em concentraré en els dos que crec més importants.

Sense un sistema adequat de beques i ajuts a l’estudi (per a les de matrícules, vivenda, viatges, estudi de llengües…) resultarà difícil avançar en els objectius de la declaració de Bolonya. I fins i tot podria resultar injust socialment i regressiu. Fa uns anys ja vaig publicar un article (B-Ks, EL PAIS 30-01-06,) on demanava amb urgència un fort impuls a la política de beques, impuls que, a hores d’ara, encara no s’ha produït.
Però no errem el tret, això no es culpa de la declaració de Bolonya. Suècia o Holanda, que tenen un excel·lent sistema de beques, salaris i ajuts a l’estudi, s’han incorporat a l’EEES amb normalitat i en resultaran beneficiades. El nostre problema no l’ha creat Bolonya, senzillament, l’ha posat en evidència. Tampoc s’arreglarà sortint de l’EEES, sinó posant en marxa la política de beques que correspon a un país com el nostre.

Ara, també és cert que les universitats tenim alguns marges de maniobra per a fer compatible els estudis amb la feina. La creació d’itineraris de dedicació parcial, els horaris diversificats i de tarda, la repetició d’assignatures de manera intensiva i els ensenyaments bimodals (presencials i a distància) són algunes de les solucions. Algunes d’aquestes iniciatives ja s’han posat en marxa al nostre campus, però és evident que hem d’avançar molt més els propers anys.

Tots els estudis indiquen que el model de sistema universitari que es deriva de la declaració de Bolonya és un sistema de més qualitat, però més car. Cal amb urgència desenvolupar un pla de millora del finançament de les universitats, que permeti anar avançant amb la integració a l’EEES de forma raonable. Sense confiar en miracles o en que l’esforç i el voluntarisme de tothom suplirà la manca de recursos.

Com heu vist, no he parlat de privatització, de control dels plans d’estudis per les empreses ni de pujades de preus dels cursos. Res d’això té res a veure amb la declaració de Bolonya. Res d’això està passant ni hi ha indicis que pugui passar. Malgrat tot, si algú encara en dubte, estic disposat a proporcionar-li totes les dades i evidències disponibles per tal de dissipar qualsevol neguit.

En el moment en què ens trobem, potser el més convenient sigui, d’una banda, avançar en la correcció dels obstacles i dificultats objectives que tenim. Escoltant les preocupacions i proposant solucions conjuntament. Algunes són competència de l’Estat (beques), altres de la Generalitat (finançament) i d’altres de les universitats (plans d’estudi, metodologies docents, horaris,…). D’altra banda, penso que és raonable fer un desplegament progressiu, sense les presses i empentes dels darrers anys i amb més consens. Fins que alguns temes no estiguin clars, potser haurem d’avançar més lentament. Un clima de diàleg i d’entesa penso que seria molt favorable per fer seguir progressant sense entrebancs ni desconfiances.

Sabeu que ben aviat hi haurà un nou rector o rectora a la UAB i que jo, després de set anys, tornaré a la meva Facultat. No seré jo, per tant, el responsable de seguir amb el desplegament del pla de Bolonya. Però tinc el convenciment que aquest és un procés de gran importància per a la universitat pública catalana i que no ens hauríem d’equivocar. Quina és l’alternativa a l’EEES? Un petit Espai Espanyol d’Ensenyament Superior, que preservi els nostres “trets tradicionals”? La incorporació a un altre sistema? A quin? No resultaria més lògic en lloc de dir “no” a Bolonya demanar les condicions per tal de que la nostra incorporació es faci amb totes les garanties i aprofitar la oportunitat de millorar notablement la universitat pública catalana?

En la meva opinió ens cal diàleg i un acord a diferents nivells per  avançar en la generació de consens i en l’obtenció de recursos necessaris per tal d’integrar-nos a l’EEES com la societat catalana es mereix, amb totes les garanties. M’agradaria que fóssim capaços de fer-ho i sempre em trobareu disposat a treballar per aconseguir-ho.

Disculpes per l’extensió d’aquest carta, que no he sabut resumir més. Espero, si més no, que us hagi ajudar a entendre o clarificar alguns aspectes d’aquest procés. Com sempre estic a la teva disposició per a qualsevol aclariment. Ben cordialment,

Lluís Ferrer
Rector

Anuncios

Declaración de Bolonia 25 noviembre 2008

Posted by cientificoloco88 in Universidad.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

Estos días se oye mucho hablar del Proceso de Bolonia, un proceso que tiene como fin unificar las enseñanzas superiores para formar el EEES (Espacio Europeo de Educación Superior), donde un título obtenido en una universidad de un estado miembro de la UE pueda ser reconocido en cualquier otro estado miembro.

En Catalunya las huelgas, ocupaciones y manifestaciones se reproducen por todas las universidades públicas, estando el epicentro en las dos universidades públicas de Barcelona: la Universitat de Barcelona (UB) y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Posiblemente el mayor seguimiento de las protestas sea el que lleva a cabo la UAB, donde la Facultat de Ciencies Politiques lleva más de una semana ocupada, la Facultat de Lletres fue ocupada ayer y la Facultat de Ciencies de la Comunicació será ocupada mañana mismo. Aún así, hasta ahora el hecho que más repercusión mediática ha tenido ha sido la manifestación del jueves 20 en Barcelona y la ocupación del edificio de Rectorat de la UB. Este hecho es el que más fuerza ha tomado en la prensa tal vez por ocurrir en un edificio histórico en el centro de la capital catalana, en plena Plaça Universitat, junto a Plaça Catalunya. De momento la Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) ha hecho público un comunicado mediante el cual convoca a los estudiantes a desalojar todas las facultades ocupadas como condición necesaria para comenzar un dialogo con la Generalitat y los rectores de la UB, UAB y el resto de universidades aunque también se niegan a realizar el referendum vinculante sobre el Proceso y a parar la implantación del EEES puesto que es una decisión que viene de lejos y que mejora la educacion superior pública a vista de los rectores. De momento, los estudiantes han rechazado la propuesta de la ACUP y mantienen la ocupación de forma indefinida además de la extensión de esta protesta a otras facultades.

La Facultat de Medicina de la UAB, donde soy estudiante de 2º curso, hasta ahora se había mantenido al margen, principalmente por las especiales características de la carrera de Medicina en cuanto a su adaptación al proceso de Bolonia, que es mucho menos perceptible que en otras carreras. Parece, que tras ciertos hechos ocurridos el pasado jueves, los estudiantes nos dimos cuenta de la gran descoordinación y desinformación que existe entre los estudiantes de la Facultat. Fuimos conscientes de que faltaba un órgano donde todos (y digo TODOS) tengamos voz y voto. Hasta ahora existía un Consell de Estudiants que, aunque estaba abierto a todos los estudiantes, era prácticamente desconocido y sus funciones hasta ahora habían sido bastante poco conocidas. Esta misma tarde, un grupo de estudiantes nos hemos reunido en el aula sede del Consell con la intención de hablar de la posible creación de una Assemblea de Estudiantes de la Facultat de Medicina, con representación en la Coordinadora d’Assembleas de Facultats (CAF) de la UAB. De este modo, por fin los estudiantes de Medicina (de la Unitat Docent de Bellaterra) tendríamos voz y voto en la organización de los actos realizados en la UAB.

El problema, a pesar de ser local, vislumbra un problema que es generalizado en todas las facultades y en todas las universidades no sólo de Catalunya sino de España entera, y es que existe una grave falta de información por parte de los estudiantes. En realidad, no sabemos en qué consiste el Proceso de Bolonia, qué consecuencias tendrá el EEES en nuestras carreras y en nuestro futuro profesional. Lo correcto por parte de las universidades y autoridades políticas competentes en este caso hubiera sido facilitar a los estudiantes información neutral sobre el futuro de la universidad y la estructuración de los planes de estudio. Pero como siempre, la información o no llega o llega manipulada.

Lo cierto es que este plan tiene muchas partes buenas…pero tiene demasiados agujeros negros donde los estados y las universidades pueden actuar con libertad (que no es malo) pero permite demasiadas intromisiones de las empresas privadas (que a la vez que necesaria en mi opinión, por el gran volumen de gasto público que requiere la universidad actual, con el nivel de especialización existente en todos los campos profesionales, es peligrosa puesto que va en contra de la filosofía de universidad pública).

Como un estudiante más me propongo investigar sobre cómo nos afectará el Proceso de Bolonia, los pros y los contras y con ello extraer una opinión más o menos ajustada a la verdadera realidad (no la que unos y otros nos intentan pintar). Como primer paso, dejo aquí la copia de la “Declaración de Bolonia”, el documento mediante el cual comenzó todo este proceso que transformará de arriba a abajo la universidad europea y la enseñanza superior.

Declaración de Bolonia
Declaración conjunta de los Ministros Europeos de Educación
Bolonia, 19 de Junio de 1999

Gracias a los extraordinarios logros de los últimos años, el proceso Europeo se ha convertido en una realidad importante y concreta para la Unión y sus ciudadanos.

Las perspectivas ampliadas junto con la profundización de las relaciones con otros países Europeos  proporcionan, incluso, una dimensión más amplia a esta realidad. Mientras tanto, estamos siendo testigos de una concienciación creciente en la mayor parte del mundo académico y político, y en la opinión pública, de la necesidad de establecer una Europa más completa y de mayor alcance construida, en particular, mediante el desarrollo y fortalecimiento de sus dimensiones intelectual, cultural, social y científica y tecnológica.

En la actualidad, la Europa del conocimiento está ampliamente reconocida como un factor irremplazable para el crecimiento social y humano y es un componente indispensable para consolidar y enriquecer a la ciudadanía Europea, capaz de dar a sus ciudadanos las competencias necesarias para afrontar los retos del nuevo milenio, junto con una conciencia de compartición de valores y pertenencia a un espacio social y cultural común.

Universalmente, se consideran sumamente importantes la educación y la cooperación educativa para el desarrollo y fortalecimiento de sociedades estables, pacíficas y democráticas, tanto más a la vista de la situación del sureste Europeo. La declaración realizada el 25 de Mayo de 1998 en la Sorbona, basada en estas consideraciones, hacía hincapié en el papel central de las Universidades en el desarrollo de las dimensiones culturales Europeas. En ella se resaltaba la creación del Área Europea de Educación Superior como vía clave para promocionar la movilidad de los ciudadanos y la capacidad de obtención de empleo y el desarrollo general del Continente.

Algunos países Europeos aceptaron la invitación a comprometerse en la consecución de los objetivos señalados en la declaración mediante su firma, o expresando su adhesión a estos principios. La dirección tomada por diversas reformas de la enseñanza superior, lanzadas mientras tanto en Europa, ha producido la determinación de actuar en muchos Gobiernos.

Por su parte, las instituciones de educación Europeas han aceptado el reto y han adquirido un papel principal en la construcción del área Europea de Educación Superior, también en la dirección de los principios fundamentales que subyacen en la Carta Magna de la Universidad de Bolonia de 1988. Esto es de vital importancia, dado que la independencia y autonomía de las Universidades asegura que los sistemas de educación superior e investigación se adapten continuamente a las necesidades cambiantes, las demandas de la sociedad y los avances en el conocimiento científico.
Se ha fijado el rumbo en la dirección correcta y con propósitos racionales. Sin embargo, la consecución plena de una mayor compatibilidad y comparabilidad de los sistemas de educación superior requiere un impulso continuo. Necesitamos respaldarlo promocionando medidas concretas para conseguir adelantos tangibles. La reunión del 18 de Junio, con la participación de expertos autorizados y alumnos de todos nuestros países, nos proporcionó sugerencias muy útiles sobre las iniciativas a tomar.

Debemos apuntar, en particular, hacia el objetivo de incrementar la competitividad del sistema Europeo de educación superior. Puesto que la validez y eficacia de una civilización se puede medir a través del atractivo que tenga su cultura para otros países, necesitamos asegurarnos de que el sistema de educación superior Europeo adquiera un grado de atracción mundial igual al de nuestras extraordinarias tradiciones
culturales y científicas.

A la vez que afirmamos nuestra adhesión a los principios generales que subyacen en la declaración de la Sorbona, nos comprometemos a coordinar nuestras políticas para alcanzar en un breve plazo de tiempo, y en cualquier caso dentro de la primera década del tercer milenio, los objetivos siguientes, que consideramos de capital importancia para establecer el área Europea de educación superior y promocionar el sistema Europeo de enseñanza superior en todo el mundo: La adopción de un sistema de titulaciones fácilmente comprensible y comparable, incluso a través de la puesta en marcha del Suplemento del Diploma, para promocionar la obtención de empleo y la competitividad del sistema de educación superior Europeo.

Adopción de un sistema basado esencialmente en dos ciclos fundamentales, diplomatura (pregrado) y licenciatura (grado). El acceso al segundo ciclo requerirá que los estudios de primer ciclo se hayan completado, con éxito, en un periodo mínimo de tres años. El diploma obtenido después del primer ciclo será también considerado en el mercado laboral Europeo como nivel adecuado de cualificación. El segundo ciclo conducirá al grado de maestría y/o doctorado, al igual que en muchos países Europeos.

El establecimiento de un sistema de créditos -similar al sistema de ETCS- como medio adecuado para promocionar una más amplia movilidad estudiantil. Los créditos se podrán conseguir también fuera de las instituciones de educación superior, incluyendo la experiencia adquirida durante la vida, siempre que esté reconocida por las Universidades receptoras involucradas.

Promoción de la movilidad, eliminando los obstáculos para el ejercicio efectivo de libre intercambio, prestando una atención particular a:

– el acceso a oportunidades de estudio y formación y servicios relacionados, para los alumnos.

– el reconocimiento y valoración de los periodos de estancia en instituciones de investigación, enseñanza y formación Europeas, sin perjuicio de sus derechos estatutarios, para los profesores, investigadores y personal de administración.

• Promoción de la cooperación Europea en aseguramiento de la calidad con el objeto de desarrollar criterios y metodologías comparables.

• Promoción de las dimensiones Europeas necesarias en educación superior, particularmente dirigidas hacia el desarrollo curricular, cooperación entre instituciones, esquemas de movilidad y programas de estudio, integración de la formación e investigación.

Por la presente nos comprometemos a conseguir estos objetivos -dentro del contexto de nuestras competencias institucionales y respetando plenamente la diversidad de culturas, lenguas, sistemas de educación nacional y de la autonomía Universitaria- para consolidar el área Europea de educación superior. Con tal fin, seguiremos los modos de cooperación intergubernamental, junto con los de las organizaciones europeas no gubernamentales con competencias en educación superior. Esperamos que las Universidades respondan de nuevo con prontitud y positivamente y que contribuyan activamente al éxito de nuestros esfuerzos.

Convencidos de que el establecimiento del área Europea de Educación Superior requiere un constante apoyo, supervisión y adaptación a unas necesidades en constante evolución, decidimos encontrarnos de nuevo dentro de dos años para evaluar el progreso obtenido y los nuevos pasos a tomar.